A MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÜGYINTÉZÉSI TEVÉKENYSÉGRE- elválaszthatatlan része

1. A Megbízott tevékenysége keretében elsősorban a honlapon felsorolt ügyek címszó alatti szolgáltatásokat nyújtja,
amennyiben arra a Megbízó igény tart egyéb más eseti megbízással:

2. Megbízó tudomásul veszi, hogy a fentebb felsorolt szolgáltatások közül Megbízott nem valamennyi szolgáltatást
köteles elvégezni, csak azokat, amelyek az aktuális megbízás érdemi elintézéséhez szükségesek, amelyet az egyedi
megbízási szerződések igény szerint tartalmaznak. E tényre tekintettel, a Megbízottal szemben azon a címen igény nem
érvényesíthető, hogy a felsoroltak közül nem teljesítette valamennyi szolgáltatási formát.

3. A honlapon feltüntetett megbízási díj magában foglalja a Megbízott költségeit, amelyekre vonatkozóan a
Megbízónak megtérítési kötelezettsége nincs.

4. Amennyiben a Megbízási szerződés teljesítésre kerül, úgy a Megbízónak a megbízási díjon túl semminemű
fizetési kötelezettsége nem áll fenn, kivéve az esetleges – szerződésszegő magatartások esetén alkalmazandó –
költségtérítés és megbízási díj fizetési kötelezettséget.

5. Megbízó kijelenti, hogy tartózkodik minden olyan magatartástól, mely a Megbízott megkerülésének, kikerülésének
minősül. Ilyennek minősül minden olyan magatartás, mely a Megbízott jelen szerződés szerint díjigényének
csökkentésére vagy kizárására irányul.

6. A Megbízás teljesítésének az minősül, ha a Megbízó a Megbízott által rábízott ügyet az eseti megbízás szerint az ott
megjelölt feltételekkel teljesíti. A Megbízás teljesítéséhez a Megbízott köteles az ügyintézéshez szükséges információt
és adatokat, iratokat a Megbízónak átadni

7. Késedelmes fizetés esetén a megbízási díj a Ptk. által meghatározott késedelmi kamattal növelten fizetendő.

8. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízó által kiadott személyes- és a megbízás teljesítéséhez szükséges
adatokat bizalmasan kezeli.

9. A megbízási szerződés módosítása érvényesen kizárólag közös megegyezéssel és írásban történhet.

10. A szerződés a teljesítéssel, ill. a határozott időtartamra kötött szerződés a határozott időtartam elteltével
szűnik meg, ill. közös megegyezéssel szüntethető meg azzal, hogy a szerződések a határozott időtartam lejártával –
amennyiben a felek másként nem rendelkeznek – határozatlan idejű szerződéssé alakulnak át.

11. Határozatlan időtartamra kötött szerződés esetén az egyoldalú felmondásra az aláírást követő 90. napon túl –
30 napos felmondási idő alkalmazásával – bármelyik félnek lehetősége van, amelyet a másik féllel írásban kell
közölni.

12. A Megbízónak költségtérítés-fizetési kötelezettsége az alábbi esetekben áll fenn:
Amennyiben a Megbízó megszegi az eseti megbízási szerződésben rögzített kötelezettségvállalását, úgy a megbízási díj
50 %-ával egyező (átalány jellegű) költségtérítés 8 napon belüli – számla ellenében – történő megfizetésére köteles;

13. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény
(továbbiakban: Pmt.) 6-14. §-ai a Megbízott számára ügyfél-átvilágítási kötelezettséget írnak elő. Ennek alapján a
Megbízási szerződéskötéskor a megbízó ügyfél, valamint annak képviselője (a Megbízási szerződést aláíró
személyek, valamint a kapcsolattartók) azonosításra kerülnek. A Pmt. 12. § (3) bekezdése alapján a megbízó ügyfél a
szerződéses kapcsolat fennállása alatt köteles 5 munkanapon belül a megbízottat értesíteni, ha az ügyfél-átvilágítás során
rögzített adatokban (akár a megbízó ügyfél, akár az azonosított képviselő, akár a tényleges tulajdonos vonatkozásában)
változás következne be. Az azonosítás során felveendő adatokat a megbízó ügyfél a mellékelt adatlap kitöltésével és az
adatokat tartalmazó okiratok bemutatásával, és ahhoz való hozzájárulás megadásával adja meg, hogy a rögzítendő

adatokat tartalmazó okiratokról a megbízott másolatot készítsen. A megbízott a Pmt. 7. § (8) bek. alapján a Pmt. 7. § (2)
bekezdésben meghatározott adatokat tartalmazó okiratról másolatot köteles készíteni.

14. A Megbízó, és a Megbízott adatvédelmi kapcsolatáról további részletes tájékoztatást a Megbízott honlapján is
megtalálható "Adatkezelési tájékoztató" tartalmaz. Az Adatkezelési tájékoztatót a Megbízott a Megbízási szerződés
aláírása előtt a Megbízó rendelkezésére bocsátotta. A Megbízó kijelenti, hogy a Megbízott Adatkezelési Szabályzatát
megismerte.

15. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés és annak teljesítése körében egymás értesítését kizárólag igazolható
módon, írásban (postai út, telefax, e-mail) lehet joghatályosan megtenni.

16. A Megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Adatkezelési hozzájárulás    Adatkezelési tájékoztató